Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Νομοθετική βελτίωση από τον Ηλία Κωστοπαναγιώτου για διευκόλυνση προσλήψεων για την υγεία

Σημαντική τροπολογία, που ψηφίστηκε μετά από πρόταση του Βουλευτή Φωκίδας Ηλία Κωστοπαναγιώτου και σχετίζεται  με την διευκόλυνση της δυνατότητας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού προσωπικού για το Νοσοκομείο της Άμφισσας και άλλα νοσοκομεία απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών.
Η νομοθετική βελτίωση είναι η παρακάτω.


Στο τέλος της περ. γ της Παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Ι 34Α), όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με την Παρ. Ι λτου άρθρου της τροπολογίας, προστίθενται τα ακόλουθα:

« Στις άγονες, νησιωτικές, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές, η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως και τρία (3) έτη. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας τους, δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής.
Εάν τοποθετηθεί ως επικουρικός ιατρός σε άγονη, νησιωτική, προβληματική και απομακρυσμένη Περιοχή ο ένας από τους συζύγους, ο/η σύζυγός του δικαιούται, κατά παρέκκλιση του καταλόγου, να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα σε Θέση επικουρικού ιατρού της ειδικότητάς του. Τακτικός υπάλληΛος και υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχει οργανική ή προσωποπαγή Θέση και είναι σύζυγος επικουρικού Ιατρού που Θα τοποθετηθεί σε άγονη, νησιωτική, προβληματική ή απομακρυσμένη Περιοχή επιτρέπεται να αποσπάται, κατά ιταρέκκλιση των ισχυσυσών διατάξεων και κατά προτεραιότητα, σε υπηρεσία του στενού δημόσιου τομέα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην Περιοχή όπου υπηρετεί ο σύζυγός του.
 Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., η προϋπηρεσία του επικουρικού ιατρού σε άγονες, νησιωτικές, ιτροβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές Θα υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋιτηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκομεία.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»
Αθήνα
06-05-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου